Urdher per Tarifat

  

URDHËR I PËRBASHKËT

PËR

MIRATIMIN E TARIFAVE PËR VEPRIMET DHE SHËRBIMET

QË OFRON INSTITUTI I MJEKËSISË LIGJORE

Në mbështëtje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligjit Nr.8678, datë 14.05.2001, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar, Ligjit Nr.7893, datë 22.12.1994, “Për shkencën dhe zhvillimin teknologjik”, V.K.M., Nr. 120, datë 27.02.2003 “Për krijimin e Institutit të Mjekësisë Ligjore”,

U R D H Ë R O J M Ë:

 1. Miratimin e tarifave për veprimet dhe shërbimet që ofron Instittuti I Mjekësisë Ligjore sipas aneksit bashkëlidhur.
 2. Shfuqizimin e Urdhërit të Ministrit të Drejtësisë Nr.3375, datë 16.09.1999, “Për tarifat e Mjekësisë Ligjore”.
 3. Për zbatimin e këtij urdhëri ngarkohet Drejtoria e Profesioneve të Lira në Ministrinë e Drejtësisë si dhe Instituti i Mjekësisë Ligjore.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

  MINISTRI I DREJTËSISË                                                        MINISTRI I FINANCAVE

 

ALDO BUMÇI                                                                                 RIDVAN BODE

 

TABELA E TARIFAVE

PËR EKSPERTIMET E NDRYSHME QË KRYHEN SHËRBIMI  MJEKO-LIGJOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

EKSPERTIME NË FUSHËN E PATOLOGJISË LIGJORE

Nr.      Loji i Ekspertimit                                          Koha mesatare                                  TARIFA

Orë                                             (lekë)

 

1.EKSPERTIME NË PERSONA

1.a. Dëmtime të përëndësishme dhe deri në 9-ditë.                             1                                        500 (lekë)

1.b. Dëmtime mbi 9-ditë pa shtrim në spital                                        2                                      1.000(lekë)

1.c. Dëmtime mbi 9-ditë me shtrim në spital.                         3                                      2.000 (lekë)

1.d. Përcaktimi i moshës, identitetit.                                                  4                                      2.000 (lekë)

1.e. Përcaktimi i shkallës së dehjes së alkolit.                          5                                      5.000 (lekë)

1.f. Përcaktimi i barrës, dështimi, lindjes                                             5                                     5.000 (lekë)

1.g. Përcaktimi i gjëndjes seksuale dhe në krimet seksuale.              5                                        5.000          (lekë)

 

 1. EKSPERTIME NË KUFOMA.

2.a. Autopsia në morg.                                                                             5                                  10.000 (lekë)

2.b. Autopsia në vënd ngjarje.                                                                 8                                  15.000 (lekë)

2.c. Autopsi në kufomë të kalbëzuara, të coptuara dhe skeletizuara.    10                                  20.000 (lekë)

2.d. Ç’varrosje të kufomës.                                                                      15                                50.000 (lekë)

 

 1. Ekspertime mbi dokumentat e çështjes

3.a. Ekspertime të thjeshta pa komision.                                                  4                                   3.000 (lekë)

3.b. Ekspertime të thjeshta me komision.                                                 5                                   5.000(lekë)

3.c. Ekspertime të ndërlikuara me komision.                              12                                 20.000(lekë)

3.d. Riekspertime me komision.                                                                8                                 10.000(lekë)

 

EKSPERTIME NË FUSHËN E BIOLOGJISË LIGJORE

 1. EKSPERTIME TË LËNGJEVE BIOLOGJIKE

4.a. Ekspertim i gjakut të lëngshëm me një objekt.                                         2                            3.000

4.b. Ekspertimi i gjakut të lëngshëm me shumë objektë.                                5                            5.000

4.c. Ekspertimi i spermës së lëngshëm.                                                           2                            3.000

4.d. Ekspertimi i gjakut për njohje atësie ose amësie                          8                           30.000

 1. EKSPERTIME TË NJOLLAVE TË THATA, QIMEVE, INDEVE.

5.a. Ekspertime i njollave të gjakut me një objekt.                                                     10                 5.000 (lekë)

5.b. Ekspertimi i njollave të gjakut me shumë objektë.                                               24               20.000(lekë)

5.c. Ekspertimi i njollave të spermës.                                                                5                 5.000 (lekë)

5.d. Ekspertimi i qimeve.                                                                                              8                 5.000 (lekë)

5.e. Ekspertim i materialeve indore me histopatologji                                                10                 8.000 (lekë)

5.f.  Ekspertimi i materialeve indore me histiokimi                                                    15               10.000 (lekë)

5.g. Ekspertim antropologjik i eshtrave skeletike.                                                        6                 5.000 (lekë)

5.h. Ekspertim antropologjik i një skeleti të plotë.                                                      12               10.000 (lekë)

6.EKSPERTIME NË FUSHËN E KIMISË LIGJORE.

 1. Ekspertime në organet kufomore

6.a. ekspertim kimik në organe të freskëta.                                                                   6                  7.000 (lekë)

6.b. Ekspertim kimik për organe të freskëta për shumë helme.                                   30                25.000 (lekë)

6.c. Ekspertim kimik në organe të dekompozuara për një helm të veçantë.                 6                10.000(lekë)

6.d. ekspertim kimik në organe të dekompozuara për shumë helme.              30                27.000 (lekë)

 1. EKSPERTIME KIMIKE NË MATERIALE TË SEKUESTRUARA

                        (DROGË,MEDIKAMENTE).       

7.a. Ekspertimi për një element të veçantë.                                                                    4                7.000 (lekë)

7.b. Ekspertim për shumë elementë.                                                                            12                13.000(lekë)

 1. EKSPERTIME KIMIKE NË PROVA (ujë, ushqime, pije etj).

8.a. Ekspertime për një element të veçantë.                                                                    4               5.000 (lekë)

8.b. Ekspertim për shumë elementë.                                                                             10               8.000 (lekë)

 1. EKSPERTIME KIMIKE NË LËNGJE BIOLOGJIKE (gjak, urinë etj.)

9.a. Ekspertim për një element të veçantë.                                                                       3            10.000

9.b. Ekspertim për shumë elemente.                                                                                6            15.000

                                       EKSPERTIME NË FUSHËN E  PSIKIATRISË – LIGJORE 

 1. EKSPERTIME PSIKIATRIKE NË ÇËSHTJE PENALE.

10.a. Ekspertim psikiatrik ambulatore                                                                           10         10.000(lekë)

10.b. Ekspertim psikiatrik spitalore.                                                                              20         20.000(lekë)

 1. EKSPERTIME PSIKIATRIKE NË ÇËSHTJE CIVILE.

 11.a. Ekspertime psikiatrike ambulatore                                                                   10              10.000  (lekë)

11.b. Ekspertim psikiatrike spitalore.                                                                        20              15.000(lekë)

11.c. Ekspertime në mungesi (pas vdekjes).                                                               30              25.000(lekë)

 1. THIRRJE TË EKSPERTËVE (PATOLOGË, TOKSIKOLOGË, BIOLOGË, PSIKIATËR) NË SEANCAT GJYGJËSORE.

12.a. Për çështje penale                                                                                                                   10.000(lekë)

12.b. Për çështje civile.                                                                                                                     5.000     (lekë)

 

 1. SHËRBIME TEKNIKE NË MORG                                  

13.a. Ruajtja e kufomës në morg për çdo ditë për vëndas dhe të huaj.                                            3.000(lekë)

13.b. Tualeti i kufomës.                                                                                                                    2.000(lekë)

13.c. Ballsamimi i kufomës.                                                                                                              5.000(lekë)

13.d. Skeda e vdekjes.                                                                                                                        100(lekë)

13.e. Dokumenta për transport jashtë shtetit.                                                                       5.000(lekë)