UDHËZIM MSH-MTT

 

UDHËZIM

 

Nr.1,datë 31.03.2006

 

         MBI  PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE TË VEÇANTA QË DUHET TË

            PLOTËSOJNË AUTOMJETET E VARRIMIT

 

            Në zbatim të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës dhe të nenit 24 pika 3 të ligjit nr. 9220, datë 15.04.2004 “Për shërbimin publik të varrimit”, Ministri i Punëve Publike, Trasportit dhe telekomunikacionit edhe Ministri i Shëndetsisë

UDHËZON:

  1. Trasportimi i kufomave bëhet vetëm me automjete të posaçme funerali, të cilat, kur trasportojnë kufomën, nuk lejohen që të kenë ngarkesë tjetër.
  2. Automjetet e varrimit, të destinuara për trasportimin e kufomave në rrugët e qyteteve për në varrezë, duhet të janë të veshura nga brenda me fletë metali inoks ose me material tjetër të papërshkueshëm nga lëngjet dhe që pastrohen e dezinfektohen me lehtësi. Automjeti duhet të jetë i pajisur me karel për fiksimin e arkivolit, që ai të mos lëvizë gjatë transportimit.
  3. Këto automjete mund të vihen në shërbimin publik të varrimit nga komuna, bashkia apo subjektet private vetëm pasi të jenë verifukuar dhe konfurmuar si të pështatshme nga Inspektorati Sanitar Shtetëror, i cili, pasi jep lejen, duhet të kontrollojë të paktën një herë në vit gjendjen higjenike të tyre.
  4. Ndalohet transportimi i kufomave me mjete që shërbejnë për trasportin e pasagjerëve, si dhe mjete të destinuara për trasportimin e produkteve ushqimore.
  5. Automjeti i varrimit, kur trasporton një kufomë, pasi kthehet nga varrimi, pastrohet dhe dezinfektohet. Për çdo rast të tillë, në varreza duhet të ketë vende të posaçme ku bëhet dezinfektimi, edhe i gomave të automjeteve, me solucion dezifektant.
  6. Për çdo lëvizje të automjetit të varrimit, duhet të mbahet  një regjistër i veçantë nga drejtuesi i tij ose nga subjekti funeral. Ky regjistër paraqitet sa herë e kërkojnë organet e kontrollit.
  7. Automjetet e varrimit duhet të përkohen në parkime të vendosura në vende të veçanta, të caktuara me urdhëresë të kryetarit të bashkisë a të kominës duke respektuar normat e rregullores vendore të urbanistikës.
  8. Këto vendparkime duhet të jenë të kompletuara me mjetet e nevojshme për pastrimin dhe dezinfektimin e automjeteve të varrimit.
  9. Përshtatshmëria e vendeve të parkimit të automjeteve të varrimit duhet të jetë e tillë që të respektojë rregullat kompetente të sigurimit publik dhe të shërbimit zjarrfikës.

MINISTRI I PUNËVE PUBLIKE,                                         MINISTRI I SHËNDETSISË

             TRASPORTIT                                                                         Maksim  Cikuli

DHE TELEKOMUNIKACIONIT

           Lulzim  Basha