Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (Instituti i Mjekësisë Ligjore) publikon Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Drejtori i Instituti i Mjekësië Ligjore. Instituti i Mjekësisë publikon informacion sipas veprimtarisë së saj funksionale, si dhe do të rishikojë e përditësojë PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.


Në PT të Institutit të Mjekësisë Ligjore janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të Institutit të Mjekësisë Ligjore. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit Instituti i Mjekëisë Ligjore vlerëson nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.


Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga Instituti i Mjekësisë Ligjore.


Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, Instituti i Mjekësisë Ligjore mban parasysh interesin e publikut, si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik


Programi i Transparencës së IML miratuar me Urdhrin Nr. 6788/2, datë 25.10.2021

Instituti i Mjekësisë Ligjore e shtrin veprimtarinë e tij në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ai organizohet në nivel qendror dhe cakton përfaqësues për ushtrimin e funksioneve pranë çdo gjykate apeli.
Instituti i Mjekësisë Ligjore drejtohet nga drejtori, i cili organizon dhe drejton të gjithë veprimtarinë e institucionit dhe përgjigjet përpara ministrit.
Marrëdhëniet e punës të drejtorit dhe të nëpunësve të Institutit të Mjekësisë Ligjore rregullohen në bazë të dispozitave të legjislacionit për nëpunësit civilë. Marrëdhëniet e punës së punonjësve administrativë rregullohen në bazë të dispozitave të Kodit të Punës.
Marrëdhëniet ndërmjet Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe institucioneve të tjera të administratës publike rregullohen me udhëzim të përbashkët të ministrit dhe titullarit përkatës, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Marrëdhëniet e Institutit të Mjekësisë Ligjore me Policinë Gjyqësore, gjykatën dhe personat rregullohen në bazë të dispozitave të Kodit të Procedurës Penale, Kodit të Procedurës Civile, si dhe të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi
- Cv-të dhe pagat e nënpunësve që janë subject deklarimi sipas ligjit, përshkrim të procedurs së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre

Drejtori Bledar Xhemali (CV si me poshte)
Bledar Xhemali
Mban pozicionin e Drejtorit të Institutit të Mjekësisë Ligjore që nga data 09.10.2013. Ndërsa, më parë, prej datës 31.12.2004, ka ushtruar detyrën Ekspertit Mjeko-Ligjor pranë Insttutit të Mjekësisë Ligjore.
Është diplomuar si Mjek i përgjithshëm pranë Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Tiranës. Ka kryer specializimin pasuniversitar pranë Fakultetit të Mjekësisë për Mjekësi Ligjore.
Është diplomuar si jurist pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
Ka fituar gradën Shkencore “Doktor” në “Anatomi Patologjike dhe Mjekësisë Ligjore”.
Z. Xhemali është e angazhuar edhe në mësimdhënie që prej vitit 2010, si lektor i lëndës “Mjekësisë Ligjore”

Koordinatori : Frida Mustafaraj
Email: info@mjekesialigjore.gov.al
Frida.mustafaraj@mjekesialigjore.gov.al
Adresa: Rr.Dibrës nr.370, Tiranë
Orari:
E hënë – E enjte: 08:00-16:30 E premte : 08:00-14:00 Format kërkese / Shpjeguese(Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

 • Çdo person gëzon të drejtën e njohjes me informacionin publik, pa u detyruar të shpjegojë motivet.
 • Çdo person ka të drejtë të njihet me informacionin publik, nëpërmjet dokumentit origjinal, ose duke marrë një kopje të tij në formën ose formatin që mundëson akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit.
 • Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë elektronike, duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij. Kërkesa për informim duhet të përmbajë:
  1. emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;
  2. adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;
  3. përshkrimin e informacionit që kërkohet;
  4. formatin në të cilin preferohet informacioni;
  5. çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të kërkuar.
 • Kërkesa për informim trajtohet nga ana e Autoritetit Publik sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 10 ditë pune nga dita e dorëzimit të saj, përveç rasteve kur ligji i posaçëm parashikon ndryshe.
 • Kur kërkesa është e paqartë në lidhje me përmbajtjen dhe natyrën e saj, Autoriteti Publik kontakton menjëherë personin për të bërë sqarimet e nevojshme, por gjithnjë jo më vonë se 48 orë nga data e paraqitjes së kërkesës.
 • Në qoftë se pas shqyrtimit të kërkesës Autoriteti Publik konstaton se nuk e zotëron informacionin e kërkuar, ai, jo më vonë se 10 ditë kalendarike nga data e dorëzimit të kërkesës, ia dërgon atë Autoritetit kompetent, duke e vënë në dijeni edhe kërkuesin.
 • Shërbimet e administratës publike janë pa pagesë. Dhënia e informacionit mund të bëhet kundrejt një tarife, të përcaktuar më parë dhe të bërë publike nga Autoriteti Publik në faqen e tij të internetit dhe në mjediset e pritjes së publikut.
 • Qytetarët e regjistruar rregullisht në skemat e ndihmës shoqërore, si dhe subjektet përfituese, sipas ligjit nr. 10039, datë 22.12.2008, “Për ndihmën juridike”, të ndryshuar, e përfitojnë informacionin falas deri në një numër të caktuar faqesh për çdo kërkesë, ose në vlerën ekuivalente kur informacioni jepet në një format tjetër.
 • E drejta e informimit kufizohet vetëm sipas rasteve të parashikuara në nenin 17 të ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

 • (model kërkese për informim 2021) Model format ankese/Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)

KUR KLIKON TE PËRMBATJA E SAJ TË CON TE MATERIALET E BASHKANGJITUR ME SIPER( SHIKO WEB E KOMISIONERIT PËR TE DREJTEN E INFORMIMIT)

Instituti i Mjekësisë Ligjore kryen ekspertime sipas kërkesës ose vendimit të oficerit të policisë gjyqësore, prokurorit ose gjyqtarit si dhe Avokatit të Popullit, për çështjet që shqyrtohen prej tyre sipas legjislacionit në fuqi.
Instituti i Mjekësisë Ligjore, sipas ligjit, kryen ekspertime mjekoligjore edhe me kërkesën e palëve në procesin civil, të subjekteve të procedimit penal dhe të personave të tjerë juridikë publikë, kundrejt pagesës së shpenzimeve dhe të tarifave përkatëse.
Lista e Shërbimeve që ofron IML, përfshirë (tarifat)

Nuk ka

IML administron dokumentacion në format : kopje fizike dhe elektronike
Ka një program të brendshëm të “Menaxhimit të Akteve të Ekspertimit”
Lista e dokumenteve qw administrohen nga IML me afatet e ruajtjes

Nuk ka