Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (Instituti i Mjekësisë Ligjore) publikon Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Drejtori i Instituti i Mjekësië Ligjore. Instituti i Mjekësisë publikon informacion sipas veprimtarisë së saj funksionale, si dhe do të rishikojë e përditësojë PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.


Në PT të Institutit të Mjekësisë Ligjore janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të Institutit të Mjekësisë Ligjore. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit Instituti i Mjekëisë Ligjore vlerëson nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.


Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga Instituti i Mjekësisë Ligjore.


Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, Instituti i Mjekësisë Ligjore mban parasysh interesin e publikut, si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik


Programi i Transparencës së IML miratuar me Urdhrin Nr. 6788/2, datë 25.10.2021
Koordinatori : Frida Mustafaraj
Email: info@mjekesialigjore.gov.al
Nr. i gjelbër: 08002050
Adresa: Rr. Dibres, Nr. 370, brenda ambienteve te QSUNT
Orari: E hënë – E enjte: 08:00 – 16:30 E premte: 08:00 – 14:00

Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)
 • Çdo person gëzon të drejtën e njohjes me informacionin publik, pa u detyruar të shpjegojë motivet
 • Çdo person ka të drejtë të njihet me informacionin publik, nëpërmjet dokumentit origjinal, ose duke marrë një kopje të tij në formën ose formatin që mundëson akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit.
 • Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë elektronike, duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij. Kërkesa për informim duhet të përmbajë:
  1. emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;
  2. adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;
  3. përshkrimin e informacionit që kërkohet;
  4. formatin në të cilin preferohet informacioni;
  5. çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të kërkuar.
 • Kërkesa për informim trajtohet nga ana e Autoritetit Publik sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 10 ditë pune nga dita e dorëzimit të saj, përveç rasteve kur ligji i posaçëm parashikon ndryshe.
 • Kur kërkesa është e paqartë në lidhje me përmbajtjen dhe natyrën e saj, Autoriteti Publik kontakton menjëherë personin për të bërë sqarimet e nevojshme, por gjithnjë jo më vonë se 48 orë nga data e paraqitjes së kërkesës.
 • Në qoftë se pas shqyrtimit të kërkesës Autoriteti Publik konstaton se nuk e zotëron informacionin e kërkuar, ai, jo më vonë se 10 ditë kalendarike nga data e dorëzimit të kërkesës, ia dërgon atë Autoritetit kompetent, duke e vënë në dijeni edhe kërkuesin.
 • Shërbimet e administratës publike janë pa pagesë. Dhënia e informacionit mund të bëhet kundrejt një tarife, të përcaktuar më parë dhe të bërë publike nga Autoriteti Publik në faqen e tij të internetit dhe në mjediset e pritjes së publikut.
 • Qytetarët e regjistruar rregullisht në skemat e ndihmës shoqërore, si dhe subjektet përfituese, sipas ligjit nr. 10039, datë 22.12.2008, “Për ndihmën juridike”, të ndryshuar, e përfitojnë informacionin falas deri në një numër të caktuar faqesh për çdo kërkesë, ose në vlerën ekuivalente kur informacioni jepet në një format tjetër.
 • E drejta e informimit kufizohet vetëm sipas rasteve të parashikuara në nenin 17 të ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)

Formularin e plotësuar, mund ta dërgoni pranë Zyrës së Komisionerit në adresën e-mail info@idp.al, dorazi ose nëpërmjet postës në adresën: Rr. Abdi Toptani, Tiranë, Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” Neni 24 Procedurat për shqyrtimin e ankesave
 • Çdo person, kur çmon se i janë shkelur të drejtat e parashikuara nga ky ligj, ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përputhje me këtë ligj dhe Kodin e Procedurave Administrative.
 • Ankimi administrativ pranë Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale bëhet brenda 30 ditëve pune nga dita kur:

  a) ankuesi ka marrë njoftim për refuzimin e informacionit;
  b) ka kaluar afati i parashikuar në këtë ligj për dhënien e informacionit.

 • Me marrjen e ankesës, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ia kalon atë strukturës që merret me të drejtën e informimit, e cila verifikon faktet dhe bazën ligjore të ankesës. Për këtë qëllim, ai mund t’u kërkojë ankuesit dhe Autoritetit Publik, kundër të cilit është bërë ankesa, të paraqesin parashtrime me shkrim, si dhe të informohet nga çdo person dhe burim tjetër. Kur e sheh të nevojshme, Komisioneri zhvillon një seancë dëgjimore publike me pjesëmarrjen e palëve.
 • Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale merr vendim për ankesën brenda 15 ditëve pune nga dita kur është dorëzuar ankimi.
 • Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale vendos:

  a) mospranimin e ankesës kur:

  i) ka kaluar afati i parashikuar në pikën 2 të këtij neni;
  ii) ankimi nuk paraqitet në formë shkresore;
  iii) nuk tregohet emri dhe adresa e ankuesit;

  b) pranimin e ankesës dhe urdhërimin e autoritetit publik për të dhënë informacionin e kërkuar, në mënyrë të plotë ose të pjesshme;
  c) rrëzimin e ankesës, pjesërisht ose tërësisht;
  ç) afatin, brenda të cilit Autoriteti Publik duhet të zbatojë urdhrin.

 • Në qoftë se Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit të parashikuar në pikën 4, të këtij neni, ankuesit i lind e drejta për t’iu drejtuar gjykatës.
 • Procedura administrative e parashikuar në këtë nen nuk cënon kompetencat e Avokatit të Popullit, lidhur me mbikëqyrjen dhe zbatimin e të drejtave civile, sipas ligjit nr. 8454, datë 04/02/1999, “Për Avokatin e Popullit”.

Instituti i Mjekësisë Ligjore kryen ekspertime sipas kërkesës ose vendimit të oficerit të policisë gjyqësore, prokurorit ose gjyqtarit si dhe Avokatit të Popullit, për çështjet që shqyrtohen prej tyre sipas legjislacionit në fuqi.
Instituti i Mjekësisë Ligjore, sipas ligjit, kryen ekspertime mjekoligjore edhe me kërkesën e palëve në procesin civil, të subjekteve të procedimit penal dhe të personave të tjerë juridikë publikë, kundrejt pagesës së shpenzimeve dhe të tarifave përkatëse.
Lista e Shërbimeve që ofron IML, përfshirë (tarifat)

NUK KA
NUK KA