KPP -WEB

L I G J

Nr.7905, datë 21.3.1995

KODI I PROÇEDURËS PENALE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (i azhornuar).

SEKSIONI VI

EKSPERTIMI

Neni 178

Objekti i ekspertimit

 1. Ekspertimi lejohet kur është i nevojshëm zhvillimi i kërkimeve ose marrja

e të dhënave ose e vlerësimeve që kërkojnë njohuri të posaçme teknike,

shkencore ose kulturore.

 1. Nuk lejohen ekspertimet për të përcaktuar profesionizmin në veprën penale,

prirjet kriminale, karakterin dhe personalitetin e të pandehurit dhe në

përgjithësi cilësitë psikike që nuk varen nga shkaqet patologjike.

Neni 179

Caktimi i ekspertit

 1. Caktimi i ekspertit bëhet duke e zgjedhur atë ndërmjet personave që janë

regjistruar në librat e caktuar për këtë qëllim ose ndërmjet atyre që kanë

njohuri të  posaçme në degën përkatëse. Kur ekspertimi shpallet i pavlefshëm,

organi procedues merr masa, kur është e mundshme, që detyra e re t’i besohet një

eksperti tjetër.

 1. Vendimi i organit procedues për caktimin e ekspertit i njoftohet të

pandehurit ose mbrojtësit të tij, duke i bërë të ditur se ka të drejtë të

kërkojë përjashtimin e  ekspertit, të propozojë ekspertë të tjerë, të marrë

pjesë vetë në ekspertim, kur është e mundur, dhe të parashtrojë pyetje për

ekspertin.

 1. Kur kërkimet dhe vlerësimet paraqiten shumë komplekse ose kërkojnë njohuri

të ndryshme në disa degë, organi procedues ua ngarkon kryerjen e ekspertimit

disa ekspertëve.

 1. Eksperti është i detyruar të kryejë detyrën e tij, me përjashtim të rasteve

kur  ekziston një nga shkaqet që e përjashtojnë atë nga qenia ekspert.

Neni 180

Papajtueshmëria me detyrën e ekspertit

 1. Nuk mund të kryejë detyrën e ekspertit:

  a- i mituri, ai që ka ndalim ligjor ose i është hequr zotësia juridike për të

vepruar ose vuan nga një sëmundje mendore;

  b- ai që është pezulluar, qoftë edhe përkohësisht, nga detyrat publike ose nga

ushtrimi i një profesioni;

  c- ai, ndaj të cilit janë marrë masa sigurimi personal;

  ç- ai që nuk mund të pyetet dëshmitar apo të merret përkthyes ose që ka të

drejtë të mos bëjë dëshmi ose përkthim.

 Neni 181

Përjashtimi i ekspertit

 1. Palët mund të kërkojnë përjashtimin e ekspertit në rastet e parashikuara

nga ky Kod për përjashtimin e gjyqtarit.

 1. Kur ekziston një shkak përjashtimi, eksperti është i detyruar ta deklarojë.
 2. Deklarimi i shkakut të përjashtimit nga vetë eksperti ose kërkimi i

përjashtimit nga palët mund të paraqiten derisa të mos jetë bërë caktimi i

detyrës dhe, kur shkaqet kanë lindur aty për aty ose janë njohur më pas, para

se eksperti të ketë dhënë mendimin e tij.

 1. Mbi deklarimin e ekspertit për përjashtim ose të kërkesës për përjashtimin

e tij vendos, me urdhër, organi procedues që ka caktuar ekspertimin.

Neni 182

 Disponimet e organit procedues

 1. Organi procedues disponon ekspertimin me vendim të motivuar, i cili përmban

caktimin e ekspertit, paraqitjen e përmbledhur të çështjes, tregimin e ditës,

të orës dhe të vendit të caktuar për paeaqitjen e ekspertit.

 1. Organi procedues urdhëron thirrjen e ekspertit dhe merr masat e nevojshme

për paraqitjen e personave që i nënshtrohen ekspertimit.

Neni 183

Caktimi i detyrës

 1. Organi procedues, pasi sigurohet për identitetin e ekspertit, e pyet nëse

ka shkaqe përjashtimi nga detyra e ekspertit, paralajmëron për detyrimet e

përgjegjësitë e parashikuara nga ligji penal, i formulon kërkesat e ekspertimit

dhe e fton të bëjë këtë deklaratë: “I vetëdijshëm për përgjegjësinë morale dhe

juridike për detyrën që marr përsipër, do ta kryej atë me ndershmëri e drejtësi

dhe do të ruaj sekretin për të gjitha veprimet që lidhen me ekspertimin”.

 1. Shpërblimi i ekspertit caktohet me urdhër të organit që ka disponuar për

ekspertimin.

 Neni 184

 Veprimet e ekspertit

 1. Për t’iu përgjigjur kërkesave të ekspertimit, eksperti mund të autorizohet

nga organi procedues që të shohë aktet, dokumentet dhe gjithçka që përfshihet

në fashikullin e prokurorit ose të gjykatës.

 1. Eksperti mund të autorizohet të marrë pjesë edhe në pyetjen e palëve dhe

marrjen e provave.

 1. Kur eksperti kërkon të dhëna nga i pandehuri, i dëmtuari ose nga persona

të tjerë, këto të dhëna përdoren vetëm për qëllimet e ekspertimit.

Neni 185

 Akti i ekspertimit

 1. Mendimi i ekspertit jepet me shkrim.
 2. Kur ekspertët e caktuar janë më shumë se një dhe kanë mendime të ndryshme,

secili parashtron me akt të veçantë mendimin e tij.

 1. Kur faktet janë komplekse dhe eksperti nuk mund të japë përgjigje

menjëherë, organi procedues i jep atij një afat jo më të gjatë se gjashtëdhjetë

ditë. Kur ka nevoje për verifikime veçanërisht komplekse ky afat mund të zgjatet

edhe më shumë se një herë për periudha jo më të gjata se tridhjetë ditë, por pa

kaluar afatin maksimal prej gjashtë muajsh.

                            Neni 186

                           Zëvendësimi i ekspertit

 1. Eksperti mund të zëvendësohet kur nuk jep mendimin e vet në afatin e

caktuar ose kur kërkesa e zgjatjes nuk është pranuar ose kur neglizhon në

kryerjen e detyrës.

 1. Vendimi i organit procedues për zëvendësimin jepet pasi dëgjohet eksperti.

Eksperti i zëvendësuar mund të dënohet me gjobë deri dhjetë mijë lekë.

 1. Eksperti zëvendësohet edhe kur pranohet kërkesa për përjashtimin e tij.
 2. Eksperti i zëvendësuar detyrohet të dorëzojë në organin procedues

dokumentacionin dhe rezultatet e veprimeve të kryera.