KODI I ETIKËS SE MJEKESISE LIGJORE

KODI I ETIKËS SE MJEKESISE LIGJORE

KREU I PARË

PARIME  KRYESORE

 

 

Neni 1. Përcaktimi

 

Etika Mjekoligjore është teresia e principeve dhe normave etiko-morale dhe profesionale mbi bazën e të cilave ekspertët mjekoligjor ( patologë , toksikologë , psikiatër dhe biologë ) shprehin vullnetin e tyre dhe ndërgjegjësimin për respektimin e profesionit duke u karakterizuar nga humanizmi , objektiviteti dhe sjellja e kulturuar gjatë përmbushjes së detyrës .

Neni 2. Njohja e Kodit të Etikës

 

Ekspertët funksionalë ose të jashtëm , kur rregjistrohen në listën e ekspertëve ose caktohen si të tillë për të kryer  një ekspertizë nga organi i drejtesisë , duhet të kenë njohuri të plota të Kodit të etikës dhe njekohësisht bën  betimin me gojë ose me shkrim , duke u zotuar se do ta respektoje ate me përpikmeri .

Neni 3. Misioni i Ekspertit

 

Misioni i ekspertit i shërben qëllimeve dhe detyrave të Drejtësisë dhe  gjithë veprimtarinë e tij e kryen ne bazë të ligjit .

 

Neni 4. Qëllimi i misionit

 

Eksperti mjekoligjor duhet të përqëndrojë misionin e tij në shërbim dhe në ndihmë të drejtësisë , të ofrojë ekspertizë mjeko-ligjore të njejtë për të gjithë , pa dallim moshe , seksi, rrace, kombësie, feje, përkatësie, pikëpamje politike, gjendje ekonomike, pozitë shoqerore etj , duke respektuar ne te njejten kohe te drejtat e njeriut dhe dinjitetin e ç’do individi

Neni 5. Respekti ndaj të vdekurit

Eksperti duhet të bëjë gjithshka që ka në dorë për të respektuar të vdekurin dhe me një sjellje etike të përshtatshme të ofrojë përkujdesje shpirtërore dhe profesionale ndaj trupit të të vdekurit dhe lehtësimin e dhimbjes të familjarëve .

Neni 6. Përdorimi i njohurive

 

Eksperti duhet të përdorë njohuritë dhe aftësitë e tij duke u bazuar në pavarësinë profesionale, lirinë e veprimit dhe përgjegjshmërinë  personale .

KREU I DYTË

DETYRIMI  PROFESIONAL

 

Neni 7. Reputacioni profesional dhe figura morale

 

Eksperti duke mbrojtur traditat më të vyera të profesionit të tij, duhet të praktikojë një standard të lartë profesional dhe të ruajë të pastër figurën e tij morale duke qëndruar larg aktiviteteve që ç’vlerësojnë personalitetin  e tij .

Neni 8. Kompetenca profesionale

Eksperti në funksion të kryerjes së detyrës duhet të garantojë përkushtim, objektivitet dhe kompetencë profesionale brenda njohurive dhe aftësive tekniko – shkencore.

Neni 9 . Pavarësia profesionale

 

Eksperti me ç’do kusht duhet të ruajë pavarësinë  e tij profesionale, të vendosë me objektivitet në bazë të ndërgjegjies së vet profesionale dhe morale, mbasi nuk duhet të jetë as ekspert i akuzës dhe as i mbrojtjes.

Neni 10. Kufizime të aktivitetit profesional

 

Eksperti në asnjë rast nuk duhet të abuzojë me kushtet që i krijon profesioni. Ai duhet të luftojë me vendosmëri ç’do rast abuziv dhe korruptues në kryerjen e detyrës dhe është i detyruar të denoncojë në organet kompetente ç’do veprim të shfaqjes së tyre.

Neni 11. Përjashtimi i ekspertit

Eksperti nuk duhet të jetë njëkohësisht edhe ekspert dhe mjek kurues për një person që i nënshtrohet ekspertimit. Nga ana tjetër, ai nuk duhet të pranojë të bëjë një ekspertim në raste lidhje gjinie ose miqësie ose ku është i interesuar për qëllime personale.

Neni 12. Rritja e aftësive profesionale

Për të rritur autoritetin profesional është detyrë e ekspertit që vazhdimisht të studiojë dhe të ndjekë zhvillimet e reja të profesionit të tij, në mënyrë që të rrisë nivelin e kryerjes së ekspertizës në shkollën më të lartë.

Neni 13. Proçedurat teknike të ekspertimit

Eksperti duhet të respektojë rregullat proçeduriale teknike gjatë ekspertimit në pajtim me standartet e pavuara të shkencës mjekoligjore bashkëkohore dhe të K.Pr. Penale. Ai duhet të jetë sa më racional në shpenzimet ekonomike gjatë aplikimit të metodave laboratorike, të cilat duhet të jenë të sigurta dhe të vërtetuara shkencërisht.

Neni 14. Dokumentimi i ekspertimit

 

Të gjitha veprimet dhe analizat mjekoligjore që kryen eksperti ndaj personave, të kufomave, provave materiale apo dokumentave të çështjes, brenda afateve kohore të përcaktuara, dokumentohen në rregjistra, akte mjekoligjore etj.

Ç’do abuzim, mashtrim ose fallcifikim i tyre është i dënueshëm me ligj.

Neni 15. Ruajtja e sekretit  profesional

Të dhënat që eksperti mëson gjatë kryerjes së detyrës konsiderohen si sekret pro- fesional. Atij nuk i lejohet të publikojë ekspertizën e tij, as të pranojë intervista apo konferenca shtypi. Eksperti duhet të kujdeset që personeli ndihmës (laborantë, teknike etj) me të cilët ai kryen një ekspertim, të kenë të njëjta detyrime lidhur me ruajtjen dhe respektimin e sekretit profesional. Në të njëjtën mënyrë duhet të ruhen e sigurohen aktet mjekoligjore provat materiale dhe dokumentat e tjera që lidhen me ekspertimet.

KREU  I  TRETË

 

MARRËDHËNIET MIDIS EKSPERTËVE DHE NDAJ INSTITUCIONEVE

 

Neni 16. Marrëdheniet me kolegët dhe personelin

Gjatë punës së tij, eksperti duhet të bëjë kujdes për të ruajtur emrin e mirë të profesionit të tij dhe të ketë marrëdhënie korrekte me kolegët dhe personelin ndih- mës.

Neni 17.Solidariteti mes kolegëve

 

Në qoftë se një eksperti i kërkohet një këshillë ose ndihmë profesionale nga një koleg, ai duhet të jetë i gatshëm t’ia japë ato me sinqeritet dhe në përputhje me njohu- ritë më të mira. Ai duhet të jetë solidar me kolegë që iu nënshtrohen akuzave të padrejta.

Neni 18. Gabimet e bashkëpuntorëve

Eksperti është i detyruar të verë në dukje gabimet që mund të bëhen nga bashkë- punëtorët ose personeli tjetër ndihmës, duke i trajtuar ato me takt, pa cënuar dinjitetin e asnjërit.

Neni 19. Bashkëpunimi  profesional

Ekspertët nga pikëpamja morale dhe profesionale duhet të bashkëpunojnë në ekip me njëri-tjetrin dhe përgjegjësia e secilit është personale. Kur gjatë një ekspertize ka mendime të kundërta, secili ka të drejtë të parashtrojë  konkluzione të veçanta me gojë ose me shkrim.

Neni 20. Respekti  ndaj  institucioneve

 

Eksperti duhet të kujdeset në ruajtjen e raporteve korrekte dhe bashkëpunuese me kolegët e institucioneve të tjera (Gjykatë, Prokurori, Polici, Shëndetësi etj).

Marrëdhëniet midis tyre duhet të bazohen në principet e respektit dhe besimit reci- prok.

KREU I KATËRT

 

KUSHTET E USHTRIMIT  TË PROFESIONIT

 

Neni 21. Sigurimi i mjedisit të punës

 

Për të ushtruar veprimtarinë e tij, eksperti duhet të ketë një mjedis të përshtatshëm dhe mjetet e nevojshme teknike.

Eksperti nuk duhet të ushtrojë profesionin e tij në kushte që mund të cënojnë cilësi- në e ekspertimit.

Neni 22. Mos  shfrytëzimi i funksioneve administrative

Eksperti që kryen funksione të larta administrative ose është i zgjedhur në detyrë të rëndësishme publike, e ka të ndaluar të kryej detyrën e ekspertit. Eksperti funksional shtetëror i ndalohet të kryej njëkohësisht ekspertime në një kabinet privat.

 

Neni 23. Kontrata e punës

 

Ushtrimi i funksionit të veprimtarisë ekspertuese në ç’do formë bëhet me kontratë me shkrim, ku përcaktohen detyrimet përkatëse të palëve në përputhje me Kodin e Punës.

KREU I PESTË

 

DISPOZITA  PËRFUNDIMTARE

Neni 24. Respektimi  i Kodit

Është detyrë e të gjithë ekspertëve të rregjistruar në listën e ekspertëve ose që caktohen si të tillë nga organet e drejtësisë,  të respektojnë nyjet e këtij Kodi.

Neni 25. Masat disiplinore

Mosnjohja e këtij Kodi nuk e përjashton ekspertin nga përgjegjësia që vjen nga moszbatimi i detyrave etike e deontologjike të përshkruara në këtë Kod.

Masat disiplinore përcaktohen sipas Rregullores, urdhëresave dhe ligjeve në fuqi.

Neni 26. Hyrja në fuqi

 

Ky Kod hyn në fuqi menjëherë.

 

                                                                                                MINISTER I DREJTËSISË                                                                                                                                        

                                                                                                 SPIRO  PEÇI