CV-të dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit, përfshirë dhe anëtarët e kabinetit të titullarit të KDIMDP, përshkrim të procedurës së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre

Bledar Xhemali

Mban pozicionin e Drejtorit të Institutit të Mjekësisë Ligjore që nga data 09.10.2013. Ndërsa, më parë, prej datës 31.12.2004, ka ushtruar detyrën Ekspertit Mjeko-Ligjor pranë Insttutit të Mjekësisë Ligjore.
Është diplomuar si Mjek i përgjithshëm pranë Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Tiranës. Ka kryer specializimin pasuniversitar pranë Fakultetit të Mjekësisë për Mjekësi Ligjore.
Është diplomuar si jurist pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
Ka fituar gradën Shkencore “Doktor” në “Anatomi Patologjike dhe Mjekësisë Ligjore”.
Z. Xhemali është e angazhuar edhe në mësimdhënie që prej vitit 2010, si lektor i lëndës “Mjekësisë Ligjore”